Types of Pharmaceutical Care:

  • SOAP analysis
  • CORE pharmacotherapy plan
  • FARM analysis
  • PRIME pharmacotherapy plan
  • Therapeutic Drug regimen